Algemene voorwaarden Marlex advocatenkantoor

 1. Alle prestaties als advocaat worden uitsluitend geleverd door de cvba Marlex.
 2. De uitvoering van een dienstprestatie door Marlex of een van haar medewerkers geldt als bewijs van de bestelling van deze dienstprestatie en brengt de verbintenis van de klant met zich tot betaling van deze dienstprestatie.

 3. De dienstverlening door cvba Marlex wordt geleverd volgens de onderstaande erelonen- en kostenstructuur:

  • De erelonen

   De Diensten worden geleverd aan de uurloontarieven die van toepassing zijn bij cvba Marlex op het ogenblik van de uitvoering van de Diensten.
   Cvba Marlex behoudt zich het recht voor de ereloontarieven op gezette tijden aan te passen.
   De overzichtslijst met de actueel geldende uurloontarieven bij cvba Marlex kan op verzoek van de Cliënt bezorgd worden.

  • De algemene kantoorkosten

   Deze post omvat alle vaste, algemene kantoorkosten en dossierkosten zoals briefwisseling, aangetekende zendingen, kopies, scans, faxen.
   Deze kosten worden forfaitair aangerekend aan de hand van een toeslag van 15% op de erelonen.

  • De specifieke kantoorkosten

   Deze post omvat alle bedragen die Marlex voorschiet voor de uitvoering van de opdracht, zoals gerechtskosten (griffierechten, deurwaarderskosten, …) en vertaalkosten. De uitgaven aan derden worden afzonderlijk aangerekend.
   Voor de verplaatsingskosten geldt actueel een vast tarief van 0,50 €/km.

  Alle prijzen en kosten zijn exclusief de daarop geldende BTW.

 4. Voor BTW-plichtigen die niet in België zijn gevestigd, kan de BTW worden verlegd indien cvba Marlex een geldig BTW-nummer van de Cliënt ter verificatie mag ontvangen.

 5. De afrekening op basis van uurloon geschiedt ten provisionele titel en onverminderd het recht van cvba Marlex in de eindafrekening rekening te houden met de waarde van de zaak en/of met het bereikte resultaat.

 6. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van Marlex contant betaalbaar.

  Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

  Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10 % van het factuurbedrag.

  Elke staat van kosten en erelonen die niet betaald is op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de Cliënt tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag.

  Bij ontijdige betaling van de staten van kosten en erelonen heeft cvba Marlex het recht de verdere uitvoering van haar Opdracht op te schorten tot alle staten betaald worden.

 7. Cvba Marlex stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt zo spoedig mogelijk door aan de Cliënt. In geval van ontijdige betaling van de facturen van cvba Marlex, gaat de Cliënt er evenwel uitdrukkelijk mee akkoord dat cvba Marlex op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhoudt tot vereffening van de openstaande staten, en desgevallend deze openstaande staten met de ontvangen derdengelden mag verrekenen na voorafgaande kennisgeving.

 8. Iedere aansprakelijkheid van cvba Marlex en/of haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van cvba Marlex wordt uitbetaald. De klant zal iedere aansprakelijkheidsvordering uitsluitend uitoefenen bij wijze van rechtstreekse vordering lastens de aansprakelijkheidsverzekeraar van cvba Marlex. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering kan worden verkregen vanwege de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van cvba Marlex en/of haar medewerkers gezamenlijk beperkt tot een bedrag van maximaal 200.000 euro. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

 9. Op alle contracten, leveringen en diensten van cvba Marlex is enkel het Belgische recht van toepassing.

  Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.

Conditions générales du cabinet d'avocats Marlex

 1. Toutes les prestations en tant qu'avocat sont fournies exclusivement par la SCRL Marlex.
 2. L'exécution d'une prestation de services par Marlex ou l'un de ses collaborateurs tient lieu de preuve de la commande de cette prestation de services et s'accompagne de l'obligation dans le chef du client de payer cette prestation de services.

 3. La prestation de services par la SCRL Marlex est fournie selon la structure suivante des honoraires et frais:

  • Les honoraires

   Les Services sont fournis aux tarifs horaires en vigueur au sein de la SCRL Marlex au moment de l'exécution des Services. La SCRL Marlex se réserve le droit d'adapter les tarifs de ses honoraires à intervalles réguliers. La liste récapitulative des tarifs horaires actuellement en vigueur au sein de la SCRL Marlex peut être communiquée au Client sur simple demande.

  • Les frais généraux du cabinet

   Ce poste comprend tous les frais généraux fixes du cabinet et les frais de dossier tels que la correspondance, les plis recommandés, les copies, les documents scannés, les télécopies. Ces frais sont imputés forfaitairement par le biais d’une majoration de 15 % des honoraires.

  • Les frais spécifiques du cabinet

   Ce poste comprend toutes les sommes qu'avance Marlex pour l'exécution de sa mission, comme les frais de justice (droits de greffe, frais d'huissier, etc.) et les frais de traduction. Les débours à des tiers sont imputés séparément. Pour les frais de déplacement, un tarif forfaitaire de 0,50 €/km est d'application actuellement.

  Tous les prix et les coûts s'entendent TVA en vigueur non incluse.

 4. Pour les assujettis à la TVA qui ne sont pas établis en Belgique, une autoliquidation de la TVA peut être appliquée si le client communique à la SCRL Marlex un numéro de TVA valable pour vérification.

 5. Le décompte sur la base du tarif horaire est effectué à titre provisionnel et sans préjudice du droit de la SCRL Marlex de tenir compte dans le décompte final de la valeur de l'affaire et/ou du résultat obtenu.

 6. Sauf convention contraire écrite expresse, les factures de Marlex sont payables au comptant.

  Toute facture qui n'est pas payée à son échéance produit de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard conventionnel égal au taux d'intérêt de retard en vertu de la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

  Outre et au-delà de cet intérêt de retard conventionnel, le Client sera également redevable pour toute facture impayée, même partiellement, d'une clause pénale fixée forfaitairement à 10 % du montant de la facture.

  Toute note de frais et d’honoraires qui n'a pas été payée à son échéance produit de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard conventionnel égal au taux d'intérêt de retard en vertu de la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Outre et au-delà de cet intérêt de retard conventionnel, le Client sera également redevable, pour toute facture impayée, même partiellement, d'une clause pénale fixée forfaitairement à 10 % du montant de la facture.

  En cas de paiement tardif des notes de frais et d’honoraires, la SCRL Marlex a le droit de suspendre la poursuite de l'exécution de sa mission jusqu'à ce que toutes ces notes aient été payées.

 7. La SCRL Marlex transfère au client sans délai toutes les sommes qu'elle reçoit sur son compte de tiers. En cas de paiement tardif des factures de la SCRL Marlex, le Client marque toutefois expressément son accord pour que la SCRL Marlex retienne des montants qu'elle reçoit pour le compte du Client les sommes nécessaires en liquidation des notes échues et, le cas échéant, qu'elle puisse imputer ces notes échues sur les fonds de tiers reçus après notification préalable.

 8. Toute responsabilité de la SCRL Marlex et/ou de ses collaborateurs est limitée au montant qui est payé le cas échéant par l'assurance responsabilité de la SCRL Marlex. Le client exercera exclusivement toute action en responsabilité par la voie d'une demande directe à charge de l'assureur responsabilité de la SCRL Marlex. Il est possible de consulter les conditions de la police sur simple demande. Si, pour quelque raison que ce soit, aucune indemnité ne peut être obtenue de la part de l'assureur, la responsabilité de la SCRL Marlex et/ou de ses collaborateurs sera limitée conjointement à un montant de 200 000 euros maximum. Le droit à des dommages et intérêts s'éteint en tout cas 12 mois après l'événement qui est directement ou indirectement à l'origine du dommage.

 9. Seul le droit belge est d'application à tous les contrats, fournitures et services de la SCRL Marlex.

  Toutes les contestations relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement de Bruges.

General terms and conditions for Marlex law firm

 1. All legal services are exclusively provided by Marlex cvba.
 2. The performance of a service by Marlex or one of its employees is valid as proof that this service has been ordered and implies the client’s obligation to pay for such service.

 3. Services are provided by Marlex cvba as per the fee and cost structure set out below:

  • Fees

   Services are provided as per the hourly rates in force at Marlex cvba at the time the Services are carried out. Marlex cvba reserves the right to adjust the fees at specific times. A summary setting out the currently applicable hourly rates at Marlex cvba can be provided at the Client’s request.

  • General office expenses

   This item includes all fixed, general office expenses and administrative expenses, for example for correspondence, registered letters, copies, scans and faxes. These costs are charged as a flat fee consisting of a 15% surcharge on the fees.

  • Specific office expenses

   This item includes all amounts advanced by Marlex in the framework of the execution of the order, for example legal costs (court fees, bailiff’s charges, etc.) and translation costs. Expenses paid to third parties are charged separately. Travel expenses are currently charged at a flat rate of EUR 0.50/km.

  All prices and costs are exclusive of any applicable VAT.

 4. For Clients subject to VAT which are not established in Belgium the VAT can be reverse charged if Marlex cvba is provided with a valid VAT number from the client for verification.

 5. The settlement on the basis of an hourly rate is provisional in nature and without prejudice to the right of Marlex cvba to take into account the value of the case and/or the result obtained in the final settlement.

 6. Unless there are express written agreements to the contrary, invoices issued by Marlex are payable in cash.

  Any invoice that is not paid by its due date shall be subject, automatically and without notice of default, to conventional late payment interest which is equal to the late payment interest rate set in accordance with the Law of 2 August 2002 combating late payments in commercial transactions.

  In addition to this conventional late payment interest, the Client shall also owe compensation set at a fixed rate of 10% of the invoice amount for every, even partially, unpaid invoice.

  Any statement of costs and fees that is not paid by the due date shall be subject, automatically and without notice of default, to conventional late payment interest which is equal to the late payment interest rate set in accordance with the law of 2 August 2002 combating late payments in commercial transactions. In addition to this conventional late payment interest, the Client shall also owe compensation set at a fixed rate of 10% of the invoice amount for every, even partially, unpaid invoice.

  If the statement of costs and fees is not paid on time, Marlex cvba shall have the right to suspend the further execution of its Order until all amounts indicated on such statements have been paid.

 7. Marlex cvba shall pass on all amounts it receives on its third-party account to the Client as quickly as possible. In the event that the invoices issued by Marlex cvba are not paid on time, the Client expressly agrees that Marlex cvba shall withhold the amounts it is owed from the amounts received on behalf of the Client so as to settle the outstanding statements and that it may, as appropriate, offset these amounts received from third parties against such outstanding statements subject to prior notice.

 8. Any liability on the part of Marlex and/or its employees is limited to the amount paid out by the third-party liability policy of Marlex cvba in the case at hand. Clients shall exclusively submit an action for liability by means of a direct claim against Marlex cvba’s third-party liability insurer. The policy’s terms and conditions can be made available for consultation upon request. If, for whatever reason, no payment can be obtained from the insurer, the liability of Marlex cvba and/or its employees shall collectively be limited to an amount of at most EUR 200,000. In any case, the right to compensation shall expire 12 months after the event from which the damage directly or indirectly arose.

 9. Belgian law is solely applicable with regard to all the contracts, deliveries made and services provided by Marlex cvba.

  All disputes fall under the exclusive jurisdiction of the Courts of the legal district of Bruges.