Nieuws

Bodemsanering in een nieuw kleedje

Op 22 januari 2007 werd het Decreet van 11 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming (Bodemdecreet) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit decreet zal binnenkort het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 volledig vervangen.

Nieuwe provinciale stedenbouwkundige verordening

Op 1 april 2007 is in West-Vlaanderen de nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid in werking getreden. Deze verordening kan belangrijke (financiële) implicaties hebben voor het beoogde bouwproject, zodat hiermee reeds van bij het prille begin (aankoop onroerend goed) rekening gehouden moet mee worden.

De vastgoedpromotor en het revisoraal certificaat - een proeve van wet
De vastgoedpromotor-verkoper en - in bepaalde gevallen - ook de vastgoedpromotor-aannemer dient bij toepassing van de Woningbouwwet vooralsnog een 100%- of voltooiingwaarborg te verstrekken. Het ontwerp van wijziging van de Woningbouwwet voorziet in de invoering van het revisoraal certificaat waardoor voornoemde vastgoedpromotoren voortaan zullen kunnen volstaan in het verstrekken van een 5%-waarborg, mits aan zekere voorwaarden is voldaan.
Gewijzigde regelgeving registratie aannemers
Het Europees Hof van Justitie heeft in een baanbrekend arrest van 9 november 2006 geoordeeld dat de Belgische regeling inzake de erkenning van aannemers het vrij verkeer van diensten belemmert. Het Hof brengt hiermee een einde aan een jarenlange redetwist tussen de Europese Commissie en de Belgische wetgever. Dit arrest resulteerde in de Programmawet van 27 april 2007 die in werking treedt op 01 januari 2008. De registratieprocedure voor de aannemer en de aansprakelijkheidsregeling voor het werken met een niet-geregistreerd aannemer wordt door deze wet ingrijpend gewijzigd.
Zijn administratieve sancties altijd aftrekbaar?

Nagenoeg elke overtreding op een regel kan worden bestraft met een administratieve sanctie. Zo kunnen administratieve boeten worden opgelegd voor het laattijdig indienen van aangiften, het laattijdig neerleggen van jaarrekeningen, de laattijdige betaling van voorheffingen, ... enz. Vraag is of deze administratieve sancties fiscaal in aftrek kunnen genomen worden.

1 2 3 4 >>