Nieuws

Aanpassing energie prestatie-eis voor woongebouwen
Met ingang van 1 januari 2010 verstrengen de energieprestatienormen voor alle woongebouwen waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf deze datum.
Afschaffing automatische tweede zitdag bij openbare verkoop
Voor alle openbare verkopen waarvan de verkoopsakte wordt verleden na 01 januari 2010 wordt conform het nieuwe artikel 1193 Ger. Wb. de “automatische” tweede zitdag bij een openbare verkoop afgeschaft.
Verlenging toepassing verlaagd BTW-tarief in de bouwsector
De toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% in de bouwsector – van toepassing sedert 01 januari 2009 -, is nu ook voor 2010 een feit. De verlenging van deze BTW-maatregel kwam er ondermeer op aandringen van de bouwsector.
Interest op rekening-courant herkwalificeerbaar?

Artikel 18, eerste lid, 4° WIB 1992 voorziet in de mogelijke herkwalificatie van interest betaald door een vennootschap aan haar bedrijfsleider. Wanneer de omvang van de "geldleningen" die de bedrijfsleider heeft verstrekt aan zijn vennootschap, hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het boekjaar, worden de interesten op het gedeelte van de geldleningen dat die grens overschrijdt, geherkwalificeerd in dividenden. Vraag is of een tegoed op rekening-courant mee in rekening moet gebracht worden om na te gaan of de voormelde grens is overschreden.

Vruchtgebruikconstructies nog steeds onder vuur

Vruchtgebruikconstructies zijn al enkele jaren een populair middel bij de aankoop van vastgoed. Ze maken het immers mogelijk om een gedeelte van de kosten ten laste te leggen van een vennootschap, waarbij de aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap profiteren van de aangroei van hun vermogen door de aanwas van het vruchtgebruik. De fiscus bekijkt de constructies echter met argusogen en aarzelt niet om de constructies aan te vallen indien deze niet evenwichtig blijken.

1 2 3 4 >>