Nieuws

Milieuschade: algemene principes - verzoek om maatregelen - beroep

Ter omzetting van de Richtlijn Milieuschade (2004/35/EG) werd het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) aangevuld met een Titel XV 'Milieuschade' (B.S. 12.02.2008). Dit Milieuschadedecreet, dat vanaf 30 april 2007 in werking trad, beoogt exploitanten die (een onmiddellijke dreiging van) milieuschade hebben veroorzaakt, aan te spreken voor de kosten (het 'de vervuiler betaalt'-beginsel).

Pas vrij recent werd in dit kader een eerste uitvoeringsbesluit gepubliceerd: het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot regeling van het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure in het kader van het voorkomen en herstellen van milieuschade' (B.S. 13.10.2011). Hoewel het Milieuschadedecreet nog verdere uitvoering vereist, grijpen wij dit besluit toch al aan om u kennis te laten maken met de algemene principes van het Milieuschadedecreet waarmee men als exploitant geconfronteerd kan worden, alsook de reeds voorziene uitwerking van het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure.

Milieuhandhaving: beroep bij het Milieuhandhavingscollege

Het Milieuhandhavingsdecreet van 21 december 2007 trad op 1 mei 2009 in werking (B.S. 29 februari 2008). Hierbij verschoof het accent overduidelijk van een strafrechtelijke naar een meer bestuurlijke handhaving.

Zo kan de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (AMMC) bij de vaststelling van milieumisdrijven en –inbreuken een alternatieve of exclusieve bestuurlijke geldboete opleggen, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming. Uiteraard dient men zich hierbij niet zomaar neer te leggen.

Di Rupo I: nieuwe fiscale maatregelen op komst

Afgelopen weekend werd het regeerakkoord van de regering Di Rupo I officieel bekend gemaakt. Hoewel het nog afwachten is hoe dit akkoord in effectieve wetteksten zal vertaald worden, kan nu reeds met zekerheid worden gezegd dat het akkoord op fiscaal vlak een aantal belangrijke veranderingen zal teweeg brengen. Marlex zet de belangrijkste fiscale maatregelen graag voor u op een rijtje.

Nieuwe ervaring, specialisatie en talent bij Marlex

Binnen de ondernemingspraktijk van Marlex ligt de lat hoog en wil Marlex op een doelgerichte, efficiënte en gespecialiseerde wijze blijven meedenken met haar cliënteel. Om deze belofte waar te maken heeft Marlex zich versterkt met nieuwe ervaring en specialisatie waarbij ook jong talent een kans verdient:

  • Tom Vanblaere: vastgoed- en aannemingsrecht
  • Frederick Hallein: milieurecht (bodemrecht)
  • Charlotte Romaen: vermogensplanning
  • Pieter Van Aerschot: mededinging en intellectuele rechten
Vererving familiebedrijf - een stand van zaken

Artikel 60bis Wetboek Successierechten voorziet onder bepaalde voorwaarden in de fiscale vrijstelling van de vererving van aandelen of activa van een familiebedrijf. Eén van de voorwaarden is een minimale loonlast, en dit zowel voor het overlijden als na het overlijden. Eind december 2009 werd de loonlastenvoorwaarde tijdelijk afgeschaft omwille van de economische crisis. Aan de periode van afschaffing van de loonlastenvoorwaarde is recent een einde gekomen. Tijd om de zaken eens op een rijtje te zetten.

1 2 3 4 >>