Nieuws

De architect en de Wet Marktpraktijken
Met ingang van 12/05/2010 werd de Wet Handelspraktijken (WHPC) van 14/07/1991 vervangen door de Wet Marktpraktijken (WMPC) van 06/04/2010. Een van de wijzigingen bestond eruit dat de wet nu van toepassing is op ‘ondernemingen’ daar waar vroeger sprake was van ‘verkopers’. Niettemin veranderde er voor de vrije beroeper in den beginne niet veel gezien zij, net als bij de WHPC vroeger, expliciet van het toepassingsgebied werden uitgesloten.
Het arbitragebeding in de architectenovereenkomst
Indien zich een probleem voordoet met betrekking tot een bouwproject, van welke aard ook, is de architect meestal de eerste naar wie de bouwheer zich wendt. De architect was zogezegd de ‘verantwoordelijke’ en moet alles maar oplossen.
Una via: geen dubbele bestraffing van fiscale misdrijven meer mogelijk
Eind 2012 werd het ‘una via’ principe ingevoerd in het fiscaal strafrecht. De bedoeling van dit principe is om eenheid te brengen in de wijze waarop fiscale overtredingen worden bestraft. Fiscus en Parket zullen – na overleg – moeten kiezen of een fiscale inbreuk administratief wordt gesanctioneerd (via het opleggen van fiscale boetes en belastingverhogingen), dan wel strafrechtelijk wordt vervolgd.
Fiscale regularisatie: nu echt de allerlaatste kans?
In het kader van de besprekingen over de begroting 2013 werd besloten om een nieuwe – en klaarblijkelijk allerlaatste – fiscale amnestieprocedure in te voeren. Over de concrete modaliteiten van de nieuwe regularisatiemaatregelen zijn tot op heden weinig details bekend. Wel staat het vast dat de wet van 27 december 2005, die het huidige systeem van permanente fiscale regularisatie invoerde, op tal van punten zal worden gewijzigd en finaal zal worden afgeschaft.
Strafrechtelijke toerekening van milieumisdrijven: draagwijdte van het begrip ‘overtreder’
In een arrest van 6 november 2012 van het Milieuhandhavingscollege (MHHC-12/51-VK) werd een verzoekende partij die de strafrechtelijke toerekening van een aantal vastgestelde milieumisdrijven aan haar betwistte omdat zij niet de exploitant of gebruiker was, doch enkel de eigenaar, terug gefloten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>