Nieuws

Nieuwsbrief sociaal recht : hete herfst, wilde staking, stakingsrecht, stakingspiketten…wat met de continuïteit van mijn bedrijf?
Naar aanleiding van de recente en nog aangekondigde vakbondsacties, kijkt Marlex heel kort even met u mee naar de gevolgen voor de continuïteit van uw bedrijf. Hoe zit dit juridisch in elkaar? Welke juridisch verantwoorde “actie” kan u als bedrijfsleider ondernemen? We sommen enkele klassieke ondernemersvragen op die bij elke grote vakbondsactie opnieuw aan bod komen, en proberen deze te beantwoorden aan de hand van de gekende rechtspraak en rechtsleer, bij gebreke van duidelijk wetgevend kader. Lees hieronder verder.
De handelsagentuurovereenkomst onder de loep van het mededingingsrecht
Een recent arrest van het Brusselse Hof van Beroep heeft zich uitgesproken over de toepassing van het mededingingsrecht op handelsagentuurovereenkomsten. Waar men er vroeger vanuit ging dat de volledige handelsagentuurovereenkomst buiten het toepassingsgebied van het mededingingsrecht viel, spreken recente ontwikkelingen dit tegen. Zowel op het Europees niveau, als op het Belgische niveau, heeft men aanvaard dat de bepalingen die de relatie van de handelsagent ten opzichte van de principaal regelen, wel getoetst kunnen worden aan het mededingingsrecht. De perfecte aanleiding om enkele bepalingen uit een standaard agentuurovereenkomst eens in het licht van het mededingingsrecht te bekijken.
Het mededingingsrecht: courante toepassingsmogelijkheden in handelsrelaties
De hoge boetes die de Europese Commissie, en nu dus ook de Belgische mededingingsautoriteit, opleggen aan bedrijven zijn reeds lang gekend en worden vaak uitgebreid besproken in de pers. Steeds vaker beroepen ook private partijen zich op het mededingingsrecht in hun onderlinge relaties. In deze nieuwsbrief belichten we kort hoe het mededingingsrecht de relatie tussen partijen kan beïnvloeden: waar moet u zich voor hoeden en hoe kan het mededingingsrecht in uw voordeel spelen?
Zwaardere boetes voor bedrijven onder het Belgische mededingingsrecht
Inbreuken op de mededingingswet worden steeds zwaarder bestraft. In 2013 werd de persoonlijke aansprakelijkheid van managers, personeelsleden en bestuurders voor inbreuken op het mededingingsrecht ingevoerd. Sinds 1 november 2014 worden door de Belgische mededingingsautoriteit ook zwaardere boetes opgelegd aan Belgische bedrijven die de concurrentieregels schenden. Zo wordt de Belgische berekeningswijze van boetes in overeenstemming gebracht met de Europese richtsnoeren. Vooral bij langdurige schendingen zullen de boetes aanzienlijk verhogen. Het is dus meer dan ooit lonend om te investeren in de kennis en de naleving van het mededingingsrecht.
Handelshuur van onroerende goederen eigendom van de overheid
Onroerende goederen die tot het openbaar domein behoren, kunnen niet het voorwerp zijn van een handelshuur. Indien u toch een handelszaak uitbaat in een gebouw eigendom van de overheid hoeft dit echter niet per se een uitsluiting van de handelshuurwetgeving te betekenen.
1 2 3 4 5 6 >>