Nieuws

Privacy op de werkvloer
Het recht op eerbiediging van het privéleven is een grondrecht en moet ook door de werkgever gerespecteerd worden. Anderzijds heeft de werkgever recht op controle op de (professionele) activiteiten van de werknemer. Verschillende wetteksten zijn op deze situatie van toepassing. Marlex zet kort de belangrijkste collectieve arbeidsovereenkomsten op een rij.
Privacy en de verwerking van persoonsgegevens
Meer en meer bedrijven zien het potentieel van door hen verzamelde gegevens en klantenbestanden en wensen deze te verhuren of te verkopen. Daarenboven doen bedrijven ook steeds vaker beroep op reeds bestaande lijsten. Veelal verwerkt een bedrijf een hele hoop persoonlijke gegevens, van klanten of van werknemers, online via een webshop of offline verkregen. Ook door middel van cookies geplaatst op websites wordt er heel wat informatie verzameld. Bij het verwerken van die persoonsgegevens, op welke basis dan ook, dient men de wet verwerking persoonsgegevens te respecteren. Wij zetten kort de krachtlijnen uiteen.
Privacy en direct marketing
Als ondernemer bereikt u graag een zo uitgebreid mogelijk doelpubliek. Dit kan onder meer door direct marketing: een reclameboodschap die rechtstreeks aan een persoon op naam wordt toegestuurd via e-mail, sms, brieven, telefoongesprekken, … Maar ook hier speelt de privacywetgeving: mag u iemand zomaar aanspreken? Marlex zoekt het voor u uit.
Aansprakelijkheid van de bedrijfsleider en de hiërarchische lijn voor ongevallen en veiligheidsinbreuken op het werk
Marlex verzorgde recent een interne bedrijfsopleiding over dit onderwerp. Het blijkt dat bedrijfsleiders en managers met nogal wat vragen en vrees zitten. Terecht bent u als bedrijfsleider bezorgd om de veiligheid, het “welzijn” van het personeel in uw onderneming. Toch gaat het wel eens mis. Wat gebeurt er dan? Wie is in fout? Bent u aansprakelijk? En wat met de ploegbazen, de afdelingshoofden, de meestergasten…, kan hen iets verweten worden? Lees hieronder meer.
Sociale verkiezingen 2016 hoeven niet in uw bedrijf? Bent u dat wel zeker? 2015 : het laatste kwartaal is cruciaal!
In mei 2016 zingt bedrijvig België opnieuw de hoogmis van het Belgisch sociaal overlegmodel: de sociale verkiezingen voor de oprichting van een ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk. In onze praktijk merken we dat nogal wat bedrijfsleiders van KMO’s waar nog niet eerder sociale verkiezingen werden georganiseerd – en bij uitbreiding ook hun potentiële overnemers - zich er niet van bewust zijn dat bijvoorbeeld een argeloos personeelsbeleid of onoordeelkundige overnamedatum ervoor kan zorgen dat zij misschien in 2016 deze dans niet (meer) ontspringen. Lees hieronder verder.
Marlex spreekt op flashmomenten 'ondernemen op 't platteland'

Je kocht een oude boerderij of een huis op het platteland? Je wil er misschien meer dan wonen alleen? Dieren houden of een bed & breakfast/restaurant starten? Iets starten in bijberoep of je onderneming verder uitbouwen?

Je eigendom heeft erfgoedwaarde of is zelfs beschermd? Je wil weten wat hiervan de gevolgen zijn?

Er zijn mogelijkheden om je dromen te realiseren. Alleen moet je wel een goed concept en de juiste vergunningen hebben. Hoe begin je hieraan? Dit, tips en tricks en nog veel meer kom je te weten tijdens één van de gratis flashmomenten in je buurt.

Taks tweede verblijven (soms) onwettig!
Heel veel gemeenten – en in het bijzonder de kustgemeenten – heffen al jarenlang een taks op tweede verblijven. In de fiscale rechtspraak is al heel veel te doen geweest over deze taks. Het Hof van Cassatie heeft heel recent een arrest geveld, waaruit blijkt dat de taks op de tweede verblijven in bepaalde omstandigheden onwettig is. Het arrest kan belangrijke gevolgen hebben, maar wellicht niet voor alle eigenaars van een tweede verblijf.
Start openbaar onderzoek aanduiding Brugse binnenstad als archeologische zone
Van 17 augustus 2015 tot en met 15 oktober 2015 wordt door Onroerend Erfgoed Vlaanderen een openbaar onderzoek georganiseerd naar aanleiding van de voorlopige aanduiding van de volledige historische binnenstad van Brugge als archeologische zone.
Algemene voorwaarden op uw website: volstaat dit voor de toepassing ervan?
De vereisten van snelheid en efficiëntie van het handelsverkeer hebben talrijke ondernemingen ertoe aangespoord om de voorwaarden op basis waarvan zij wensen te contracteren, vast te stellen in standaarddocumentatie: de algemene voorwaarden. Dit is niet anders bij het sluiten van contracten via elektronische weg. Wanneer worden deze algemene voorwaarden nu geacht aanvaard te zijn door uw medecontractant? Volstaat een vermelding op uw website? Marlex zoekt het voor u uit.
Elektronisch communiceren en contracteren: een volwaardig alternatief?
De traditionele communicatiemiddelen worden steeds vaker vervangen door e-mail, sms en andere vormen van elektronische communicatie. Ook overeenkomsten worden steeds vaker via deze weg gesloten. Maar hebben dergelijke overeenkomsten wel dezelfde rechtsgevolgen? Marlex zoekt het voor u uit.
Marlex organiseert gratis info-avond omtrent aangifteplicht buitenlands vermogen
In het kader van de verruimde aangifteplicht voor buitenlandse rekeningen, organiseert Marlex op dinsdag 23 juni 2015 een infosessie voor omtrent de aangifteplicht m.b.t. buitenlands vermogen. Tijdens deze sessie komen volgende topics aan bod: 
  • De aangifte van de buitenlandse rekening en de meldingsplicht aan het CAP
  • De aangifte van onroerend goed gelegen in het buitenland en de bepaling van de aan te geven huurwaarde
  • De aangifte van de buitenlandse levensverzekering 
  • De aangifte van buitenlandse structuren (met vooruitblik op de aangekondigde ‘doorkijkbelasting’)
Opgelet! Buitenlandse rekening - extra aangifteplicht
Sedert 1997 moeten belastingplichtigen in hun aangifte in de personenbelasting aangeven dat ze houder zijn van een buitenlandse rekening. Tot nu toe volstond het om in de aangifte een vakje aan te kruisen, en om melding te maken van de titularis van de rekening en het land waard de rekening werd geopend. Vanaf aanslagjaar 2015 moet elke houder van een rekening bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel,- krediet- of spaarinstelling, deze rekening spontaan melden aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP).
Infosessie 'verbouwen of verhuis van uw kantoor of bedrijfsgebouw"
Samen met Buro Center en het Kantoor van Morgen verzorgt Marlex ondernemersadvocaten (Gregory Vermaercke) deze infosessie die zal doorgaan op dinsdag 2 juni 2015 om 17u bij Buro Center.
Computerbestanden gekopieerd zonder toestemming, fiscus in een moeilijk parket?
In een recent vonnis van 6 februari 2015 heeft de rechtbank van Leuven zich gebogen over de vraag of de fiscus zonder toestemming van de belastingplichtige computerbestanden mag kopiëren. In een onderbouwd vonnis stelt de rechtbank van Leuven nog eens uitdrukkelijk dat het de fiscale ambtenaren niet is toegestaan om een kopie te nemen van de computerbestanden van de belastingplichtige indien deze laatste daarvoor zijn toestemming niet heeft verleend.
Gerichte controleacties van de fiscus - wie wordt geviseerd?

Op 21 april 2015 werd op de website van de Fod Financiën bekend gemaakt welke belastingplichtigen prioritair aan een fiscale controle zullen onderworpen worden.

Op deze manier poogt de fiscus zelf de belastingplichtigen in te lichten omtrent de kans of zij al dan niet een fiscale controle zullen krijgen.

Update Nieuws en opleiding – 19 mei 2015 – gratis cliëntenseminarie - nieuwe regelgeving psychosociale risico’s – Marlex en Voka voorzien samen opleiding

Op uitnodiging van werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen en Jobkanaal, spreekt Marlex op 19 mei 2015 over de gewijzigde “Pestwet” voor bedrijfsleiders, HR Managers en personeelsverantwoordelijken.

Marlex-advocate Alexia Hoste belicht de belangrijkste juridische aandachtspunten aan de hand van een 10-tal praktische vragen die u als bedrijfsleider kan hebben bij deze nieuwe uitdagingen voor de werkgever (Wat is mijn rol in de interne en externe procedures? Wie is beschermd tegen ontslag? Wat kan het mij kosten als ik gedagvaard word voor de arbeidsrechbank?, …).

Een webshop voor uw onderneming. Enkele aandachtspunten.
Wanneer een onderneming via een webshop diensten of goederen te koop aanbiedt, zijn heel wat wettelijke voorschriften van toepassing. Sowieso dient men te voldoen aan de algemene informatieverplichtingen die voor elke website gelden (zie vorig item). Wanneer men zich richt tot consumenten (B2C), komt daar nog heel wat regelgeving bij. De algemene consumentenwetgeving blijft van toepassing en daarbovenop dient men rekening te houden met de regelgeving in verband met overeenkomsten op afstand. Deze wetgeving werd op verschillende punten gewijzigd met de inwerkingtreding op 31 mei 2014 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht. Marlex licht u kort de belangrijkste punten toe.
Ondernemer, is uw website juridisch in orde?
Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de digitale economie zeven keer sneller groeit dan de klassieke economie, en dat er voor iedere twee jobs die verdwijnen, vijf nieuwe worden gecreëerd in deze sector. Bedrijven dienen zich dus aan te passen aan de steeds meer digitaliserende wereld. Marlex licht enkele punten toe die u dient indachtig te zijn als ondernemer. In de eerste plaats dient uw website verplicht bepaalde informatie te bevatten: of men nu online producten te koop aanbiedt of niet, aan sommige informatieverplichtingen dient elke website te voldoen.
Marlex versterkt fiscale tak met komst Caroline Thiel

Marlex is verheugd u te melden dat het kantoor werd versterkt met de komst van Caroline Thiel. Zij maakt deel uit van de fiscale tak van Marlex, die hiermee uitgroeit tot een team van 4 gespecialiseerde advocaten onder leiding van Didier Jaecques.

Marlex versterkt fiscale tak met komst Caroline Thiel

Marlex is verheugd u te melden dat het kantoor werd versterkt met de komst van Caroline Thiel. Zij maakt deel uit van de fiscale tak van Marlex, die hiermee uitgroeit tot een team van 4 gespecialiseerde advocaten onder leiding van Didier Jaecques.

Update Nieuws en opleiding - Sociaal recht - Welzijn op het werk – nieuwe regelgeving psychosociale risico’s – Marlex en Voka voorzien samen opleiding

Marlex @ Voka

Op uitnodiging van werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen en Jobkanaal, sprak Marlex deze week over de gewijzigde “Pestwet” voor bedrijfsleiders, HR Managers en personeelsverantwoordelijken.

Marlex-advocate Alexia Hoste belichtte de belangrijkste juridische aandachtspunten aan de hand van een 10-tal praktische vragen die u als bedrijfsleider kan hebben bij deze nieuwe uitdagingen voor de werkgever (Wat is mijn rol in de interne en externe procedures? Wie is beschermd tegen ontslag? Wat kan het mij kosten als ik gedagvaard word voor de arbeidsrechbank?, …).

Wijziging van het Bodemdecreet: wat is er veranderd op 1 januari 2015?
Niet alleen is 2015 het Internationaal jaar van de Bodem (www.bodembewust.be) en viert het Vlaamse Bodemdecreet zijn 20ste verjaardag, maar met ingang van 1 januari 2015 werden ook een aantal aanpassingen aan het Bodemdecreet doorgevoerd. Marlex staat graag even stil bij de belangrijkste wijzigingen.