Nieuws

Beste wensen voor 2017!
Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!
Heel wat grote bedrijven maar ook KMO’s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende pensioenplannen afgesloten ten voordele van hun personeel. U misschien ook! U stort hierin netjes uw maandelijkse patronale premie, zodat bij het vertrek of het pensioen van een werknemer, u ervan uitgaat dat de verzekeraar de rest doet, en daarmee is de kous af…of niet?
Over de afwerkingsregel en de bekleding van wachtgevels: wachten niet aan de orde!
In het arrest nr. 236.627 van 1 december 2016 boog de Raad van State zich (als cassatierechter) over de vraag of voor de toepassing van de afwerkingsregel van artikel 4.4.3. VCRO vereist is dat de enkele wand die is opgetrokken tot tegen de perceelgrens, reeds op 1 september 2009 beschermd was door een tijdelijke waterafstotende bekleding.
Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!

Een aannemingsovereenkomst impliceert een ruim aantal verplichtingen voor de aannemer, zo ook een informatieverplichting ten aanzien van de bouwheer en andere medecontractanten.

De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve raadgevings- en begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van de aannemer met zich meebrengt.

Toepassingsgebied van de Europese smallclaimsprocedure uitgebreid: kleine buitenlandse schuldenaren blijven niet langer buiten schot!
Voor vorderingen waarbij beide partijen zich in een verschillend Europees land bevinden, kan u zich beroepen op de Europese Smallclaimsprocedure. Deze procedure heeft als doel de procesvoering over kleine bedragen te vereenvoudigen, te versnellen en de kostprijs ervan te verminderen. Deze Europese procedure bestaat al sinds 2009, maar vanaf juli 2017 wordt deze procedure hervormd opdat schuldeisers sneller de stap zouden zetten om hun buitenlandse schuldvorderingen te recupereren. Marlex licht u kort de belangrijkste kenmerken van deze vernieuwingen toe.
1 2 3 4 5 6 >>