bodem en materialen

Het Bodemrecht heeft de afgelopen jaren een uitermate belangrijke plaats ingenomen in het ondernemingsleven.

Bij tal van transacties of handelingen (bv. verkoop, grondverzet,…) dienen de bepalingen van het Bodemdecreet nageleefd te worden zodat de bevoegde overheid (OVAM) toezicht kan houden op de bodemkwaliteit. Tal van spelers zijn bij deze transacties of handelingen betrokken (notaris, verkoper, overheid, derden,…) en de financiële impact van een bodemonderzoek of zelfs een verdere bodemsanering is zelden gering. De voorzichtige ondernemer kan zich hiertegen best wapenen door bijstand van specialisten.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex beschikt over de nodige expertise en ervaring om u bij te staan bij elke bodemproblematiek waarmee u geconfronteerd zou worden. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kunnen de advocaten van Marlex u adviseren bij het opmaken van de nodige contractuele clausules zodat u de nodige rechtszekerheid geboden wordt en achteraf financieel pijnlijke situaties vermeden worden.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex treedt in overleg met de betrokken partijen en staat zo nodig in voor het aanvragen van het statuut van ‘onschuldig bezitter’ of het burgerrechtelijk aanspreken van de werkelijke vervuiler. 

Vanuit de optiek om de economie groener te maken, dienen ondernemingen meer en meer te investeren in economische innovatie. Daarbij moeten zij niet alleen over een doorgedreven systeem van afvalbeheer beschikken, ook worden het gebruik en verbruik van materialen en de daaraan verbonden milieudruk steeds meer gereglementeerd.

In het kader van hun bedrijfsvoering zullen ondernemers onvermijdelijk rekening moeten houden met allerlei maatregelen voor het tot stand brengen van materiaalkringlopen (‘cradle to cradle’) en zullen zij een bepaalde prioriteitsvolgorde in acht dienen te nemen bij de omgang met materialen en afval (‘Ladder van Lansink’: preventie – hergebruik – recyclage – nuttige toepassing – verwijdering).

De advocaten van Marlex adviseren en begeleiden u doorheen het afval- en materialenlandschap zodat uw onderneming steeds de juiste strategische keuze kan maken  wanneer het op economische innovatie aankomt.