omgevingsrecht

De vlag ‘Omgevingsrecht’ geraakt stilaan ingeburgerd als overkoepelende benaming voor de lading ruimtelijke ordening en milieu. De op til staande omgevingsvergunning is hier zeker niet vreemd aan, waardoor de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning geïntegreerd zullen worden in één vergunning.

Het verkrijgen van de nodige vergunningen is een cruciale horde om een beoogd project te kunnen realiseren. Zowel de overheid als de bouwheer/exploitant wordt hierbij echter steeds vaker geconfronteerd met ongeruste omwonenden die het project liever niet in hun omgeving gerealiseerd zijn (not in my Backyard of zgn. nimby-syndroom). Ruimtelijke plannen en/of de zonevreemde bestemming van een perceel kunnen/kan evenzeer een ontwikkeling of verdere uitbreiding van een activiteit of project in de weg staan.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex kan u vanaf het eerste denkproces bij de ontwikkeling van uw project bijstand verlenen bij vraagstukken omtrent stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, verkavelingvergunningen, planologische attesten,….

Wij zijn evenzeer beslagen in de zonevreemdheidsproblematiek, planschade en –baten, monumenten – landschappen & onroerend erfgoed, natuurbescherming en –behoud, milieueffectenrapportage, behandeling van hinderaspecten (lucht, geluid, geur, visuele hinder,…),….

Op basis van een doorgedreven kennis van de regelgeving en de rechtspraak kunnen wij doelgericht overleggen met de bevoegde overheden en een advies op maat bezorgen. Uw doelstellingen en specifieke vereisten staan hierbij echter steeds centraal, zodat altijd in samenspraak en overleg naar een concrete oplossing gezocht wordt.

De advocaten van Marlex trachten vergunningaanvragen zo proactief mogelijk te begeleiden, zodat niet enkel een stevig onderbouwde aanvraag ingediend wordt, maar daarenboven gepast gereageerd kan worden op eventuele bezwaren tijdens de vergunningprocedure. Op die manier kan een afdoende gemotiveerde beslissing genomen worden door de bevoegde overheid die beter bestand is tegen verdere beroepsprocedures.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex staat u uiteraard ook bij tijdens de vergunningprocedures zelf, waarbij wij optreden voor alle bevoegde overheden (onderhandelingen of beroepsprocedures) en rechtscolleges (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, burgerlijke rechtbanken,…).