onteigeningen

Het eigendomsrecht is zowel grondwettelijk als internationaalrechtelijk beschermd, maar dit recht is geenszins absoluut. In het licht van geplande infrastructuurwerken of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaat de overheid steeds vaker over tot het ‘ultimum remedium’ om gronden of andere onroerende goederen te verwerven: de onteigening.

Een onteigening mag echter slechts een allerlaatste toevlucht zijn voor de overheid.  De overheid kan (en moet) voorafgaande onderhandelingen voeren om over te gaan tot minnelijke aankoop. Alleszins moeten talrijke spelregels gevolgd worden opdat de onteigening met succes doorgevoerd zou kunnen worden.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex heeft de nodige kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren indien een onteigening zich aandient, zowel wat betreft het voeren van onderhandelingen met het oog op een minnelijke verwerving als in het kader van een procedure (administratief of gerechtelijk).